Specifieke kenmerken van de verpleegkundige diabetes educator

 

Methodische uitoefening van het beroep door het verzamelen en interpreteren van verpleegkundige en relevante medische gegevens.

De verpleegkundige† diabetes educator analyseert de vastgelegde gegevens om te komen tot verpleegkundige diagnoses. Daarbij richt de verpleegkundige diabetes educator zich op het voorkomen van acute en chronische complicaties en heeft zij inzicht in de effecten van de langdurige zorgverlening. Zij diagnosticeert stoornissen, handicaps en beperkingen, prognosticeert en stelt beoogde resultaten vast.

De verpleegkundige diabetes educator plant de verpleegkundige en de medisch gerelateerde zorg in samenwerking en in overleg met de patiŽnt en de overige disciplines.De verpleegkundige diabetes educator dient hiervoor te beschikken over relevante kennis van nieuwe behandelmethoden en technieken, alsmede het gebruik en de verstrekking van materialen en hulpmiddelen.

De verpleegkundige diabetes educator verleent belevingsgerichte zorg aan mensen met diabetes en bevordert het zelfmanagement. Zij organiseert deze zorg op een bedrijfsmatige wijze. Dit betekent het opzetten en houden van spreekuren, agendabeheer,bereikbaarheid en het materiaalbeheer ten behoeve van de directe patiŽntenzorg.

De verpleegkundige diabetes educator verleent professionele diabeteseducatie aan mensen met diabetes en hun omgeving. De diabetesverpleegkundige dient hiervoor te beschikken over kennis, inzicht en vaardigheden in de interventiestrategieŽn ten aanzien van gedragsveranderingen. Diabeteseducatie betekent interactie met de patiŽnt en zijn omgeving waardoor de diabetesverpleegkundige beschikt over communicatieve coaching- en counseling vaardigheden. De verpleegkundige diabetes educator is verantwoordelijk voor de organisatie, ontwikkeling en uitvoering c. q. presentatie van voorlichtingsprogrammaís, groeps- en individuele educatieprogrammaís. Dit vraagt aan de verpleegkundige diabetes educator kennis en inzicht in didactische vaardigheden en presentatietechnieken.

De verpleegkundige diabetes educator coŲrdineert de zorg ten behoeve van de patiŽnt met diabetes mellitus. Daarbij levert de verpleegkundige diabetes educator een pro-actieve bijdrage aan een multidisciplinair team. De verpleegkundige diabetes educator verwijst de patiŽnt door naar relevante zorgverleners. De verpleegkundige diabetes educator voert onderdelen uit van het zorgarrangement, evalueert en doet voorstellen voor de bijstelling van het zorgarrangement.

De verpleegkundige diabetes educator levert een belangrijke bijdrage aan integrale kwaliteitszorg door het signaleren van tekortkomingen in de kwaliteit van zorg en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van zorgarrangementen.. Daarnaast werkt zij mee aan de ontwikkeling van evidenced based practice protocollen, richtlijnen en de implementatie daarvan.

De verpleegkundige diabetes educator richt zich op deskundigheidsbevordering door het intervizieren van collega verpleegkundigen, stagebegeleiding en het verspreiden en overdragen van kennis en vaardigheden van het betreffende deskundigheidsgebied. Dit door middel van het organiseren van bij- en nascholingsprogrammaís, individuele overdracht, klinische lessen en teamgerichte overdracht. De diabetesverpleegkundige treedt op als consulent waarbij zij consulten verleent aan verpleegkundigen, medici en paramedici.

 

3. Activiteiten van de verpleegkundige diabetes educator

 

Om alle bij het beroep betrokkenen een inzicht te laten krijgen volgt hieronder een korte beschrijving van de activiteiten van een verpleegkundige diabetes educator, waarbij de nadruk ligt op de belangrijkste punten van dit vak uitgedrukt in vijf rollen.

 

3.1 Rol 1 : De Expert

Kernactiviteit: het kunnen integreren, het hebben van overzichten, het kunnen toepassen van medicatie en hulpmiddelen ten aanzien van de persoon met diabetes mellitus. Preventie van complicaties is hier onlosmakelijk mee verbonden.

Activiteiten:

De verpleegkundige diabetes educator heeft specifieke kennis van factoren die de bloedglucosewaarden beinvloeden, zoals voeding, beweging en stress. Benut de kennis van orale bloedglucoseverlagende therapie en insulinetherapie om zo tot een goede glucoseregulatie te komen. Kan medicatie volgens protocol aanpassen.

De verpleegkundige diabetes educator kan zelfstandig overzetten op insulinetherapie, kiezen van het juiste insulineregime en aanpassen van de dosering. Maakt hierbij gebruik van de juiste bloedglucosemeet- en testinstrumenten en insulinetoedieningssystemen.

De verpleegkundige diabetes educator zal zijn / haar vaardigheden gebruiken ter preventie, signaleren en behandeling van acute en lange termijncomplicaties.

De verpleegkundige diabetes educator kan vasculaire schade herkennen zoals TIA en beroerte, angina pectoris, myocardinfarct en perifere neuropathie.

De verpleegkundige diabetes educator heeft kennis van vetspectrum- en bloeddrukstoornissen en de behandeling hiervan.

De verpleegkundige diabetes educator kan een goede voetscreening uitvoeren en weet hoe te handelen bij problemen.

De verpleegkundige diabetes educator is in staat andere disciplines te consulteren voor verdere behandeling.

 

3.2 Rol 2: De Educator

Kernactiviteit: effectief overdragen van kennis en vaardigheden ter bevordering van het zelfzorggedrag van de persoon met diabetes.

Activiteiten:

De verpleegkundige diabetes educator geeft op methodische wijze zelfstandig educatie aan personen, van alle leeftijden en met verschillende sociaal-culturele achtergronden, met diabetes mellitus type 1 of 2, zowel individueel als in groepsvorm.

De verpleegkundige diabetes educator integreert kennis, vaardigheden en eigen ervaringen met als doel de persoon met diabetes te helpen een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden met de ziekte, zijn beperkingen, angst en onzekerheden.Hierbij staat het zelfmanagement voorop.

De verpleegkundige diabetes educator draagt er zorg voor dat de persoon met diabetes en / of diens naaste omgeving over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om zelf bloedglucosecontroles uit te voeren, de waarden te interpreteren en zo een balans te vinden van lifestyle en behandeling en andere factoren, die de bloedglucose waarden beinvloeden. De verpleegkundige diabetes educator vervult hierbij een belangrijke rol als coach en begeleider.

 

3.3 Rol 3: De Consulent

Kernactiviteit: het op de juiste manier kunnen interpreteren van een consultvraag en reactie hierop met richtlijnen, protocollen en deskundigheidsbevordering. Dit competent met de uitvoering van al de te nemen stappen bij vaardig adviseren om tot succesvolle interventies te komen.

Activiteiten:

De verpleegkundige diabetes educator geeft onderwijs zoals klinische lessen en bijscholingen aan verpleegkundigen en andere professionele hulpverleners, praktijkondersteuners en artsen.

De verpleegkundige diabetes educator verleent vanuit eigen expertise consult aan verpleegkundigen, andere professionele hulpverleners, praktijkondersteuners en artsen.

De verpleegkundige diabetes educator levert een actieve bijdrage binnen het netwerk van een multidisciplinair diabetesteam en is in staat andere beroepsgerelateerde netwerken te onderhouden.

 

3.4 Rol 4: De Innovator

Kernactiviteit: effectief kunnen integreren en toepassen van nieuwe ontwikkelingen binnen de beroepssituatie.

Activiteiten:

De verpleegkundige diabetes educator kan vanuit zijn / haar inhoudelijke deskundigheid en ervaring een bijdrage leveren aan het ontwikkelen, bijstellen, implementeren en uitvoeren van zorgmodellen en protocollen volgens landelijke kwaliteitsnormen en richtlijnen.

De verpleegkundige diabetes educator kan preventieve interventies uitvoeren.

 

3.5 Rol 5: De Ondernemer

Kernactiviteit: beroepswerkzaamheden organiseren binnen de tijd en de context waarin het handelen wordt gevraagd.

Activiteiten:

De verpleegkundige diabetes educator heeft zijn / haar eigen verpleegkundige praktijk. Dit houdt in dat de diabetesverpleegkundige zijn / haar eigen spreekuren organiseert.

De verpleegkundige diabetes educator is verantwoordelijk voor een adequate verslaggeving en cijfermatige verantwoording naar de organisatie.

De verpleegkundige diabetes educator werkt in een multidisciplinair verband samen met de medische behandelaar, de diŽtiste en vele andere behandelaars die betrokken zijn bij de zorg aan mensen met diabetes.

De verpleegkundige diabetes educator coŲrdineert de volledige zorg rondom de mens met diabetes. Staat in voor tranparantie en evaluatie van de zorg.

 

Naast deze basisactiviteiten zijn er aantal verpleegkundigen diabetes educatoren die zich gespecialiseerd hebben in kinderen en pubers met diabetes, in insulinepomptherapie, zwangerschapsdiabetes, diabetes en zwangerschap en diabeteszorg in de eerste lijn.

 

Bron oa BVVDE

 

ENKEL OP AFSPRAAK: 0475/44.08.06.

Consultaties ook op:

Hammersweg 10 te 9420 Erpe

diego@wondzorgadvies.be

De diabetesedcuator

Gespecialiseerde thuisverpleging

Groep Backaert Regio Aalst

Wondzorgadvies - Diabeteseducatie - Amenthu bvba

 

1990 - 2020

Afbeeldingsresultaat voor 30 jaar

 

Sinds 1990 streven wij de hoogst mogelijke kwaliteit na in de thuiszorg